Dergi Yayınlama Başvuru

Başvurular Yayın Komisyonu Başkanlığına Yapılacaktır.

Dergi çıkarmak isteyen Fakülte tarafından Yayın Komisyonuna iletilmesi gereken Dergi ile ilgili Bilgileri içerir. 

Fakültenin Komisyona resmi talep yazısında bildirmesi gereken bilgiler.

1-      Derginin Adı:

2-      Derginin Dili:   a) Türkçe b) Türkçe ve  İngilizce c) İngilizce d) Diğer

3-      Derginin formatı  a) online ( e-dergi)     b) Basılı

4-      Yayın aralığı

5-      İmtiyaz Sahibi

6-      Danışma Kurulu                                 Ad      Soyad      e-mail    T.C. No :      İş adresi:    Tel:

7-      Sorumlu  Yazı İşleri Müdürü                Ad      Soyad      e-mail    T.C. No :      İş adresi:    Tel:

8-      Baş Editör                                         Ad      Soyad      e-mail    T.C. No :      İş adresi:    Tel:

9-      Yardımcı Editör ve Editörler                Ad      Soyad      e-mail    T.C. No :      İş adresi:    Tel:

10-   Yayın Kurulu                                      Ad      Soyad      e-mail    T.C. No :      İş adresi:    Tel:

11-   Derginin Adresi

12-   Derginin İletişim Bilgisi

                                                                        DERGİ YAYINLAMAK 

E- DERGİ

Elektronik, yani e-dergi yayımlamak için beyanname vermek zorunda değiliz; çünkü 5187 sayılı Basın Kanunu, basılmış eserlerin basımı ve yayımını kapsar. Dolayısıyla e-dergi yayıncılığını bağlayan bir husus içermez. 

            e-dergi yayımlarken dikkat etmeniz gereken husus 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'dur. Bu kanunda belirtilen hususlara dikkat ederek e-derginizi istediğiniz biçimde hazırlayarak yayımlayabilirsiniz. 

BASILI DERGİ

Dergi Editörlüğü ve Editörün Sorumluluğu

Dergi Editörlüğü, kapsamı ve yayın politikası belirlenmiş bir dergide tam yetkili ve her şeyden sorumlu bir liderlik demektir. Editör, bir dergiye yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilen araştırmaların değerlendirme sürecindeki işlemlerden sorumlu kişilerdir.

Uluslararası Hakemli Dergi

Uluslararası hakemli dergi; "Uluslararasılık" niteliği ile ilgili olarak akademisyenler tarafından iki temel kriter saptamıştır. Bunlar, hakemler ve yazarların farklı vatandaşlıklardan olması ile diğer dillerden de araştırmaların yayınlanmasıdır. Ayrıca ana kriter olmamakla birlikte doğal olarak sağlanan bir diğer kriter de, derginin çeşitli uluslararası bilimsel indekslerce taranıyor olmasıdır.

Dergi Yayınlamak / Çıkarmak İçin Gerekli Belgeler

Dergi çıkarmak için aşağıda hakkında bilgi verilen belgeler birer adet hazırladıktan sonra 3 adet kopyası yapılır. Fotokopilerden 1 adedi kendi dosyamıza, 1 orijinal ile 2 fotokopisi toplamda 3 kopya bulunduğumuz bölgedeki Cumhuriyet Basın Savcılığına teslim edilir. Teslim edilince, teslim tutanağı alınır. Bu işlemlerden sonra dergi çalışmalarına ve yayım sürecine başlanabilir.  

Not: İlk başvuruda bir adet boş klasör ile 5 adet yarım kapak dosya unutmayalım!

Gerekli Belgeler: 

Tüzel Kişi Adına Çıkarılacak Dergi İçin 


- Üst yazı:

Resmi bir üst yazı hazırlanır. Cumhuriyet Basın Savcılığı’na hitaben yazılacak bu yazıda; üniversite olarak “… Dergisi” adıyla bir dergi çıkarılmak üzere karar alındığı, bu karar ve 5187 sayılı Basın Kanunu gereğince gerekli belgelerin hazırlanarak ekte sunulduğu belirtilir. Kararda yayın sahibinin adı ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü'nün adı mutlaka bulunmalıdır.

- Süreli Yayın (Mevkute) Beyannamesi:

Aşağıda örneği verilen beyanname formu doldurulur ve Sorumlu Yazı İşleri Müdür ile Yayın sahibi tarafından imzalanır.

SÜRELİ YAYIN BEYANNAMESİ

1-Gazete veya derginin adı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Dergisi

2-Gazete veya dergi sahibinin

                Adı Soyadı

                T.C. Kimlik No

                İş Adresi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ……….

                Tel No

02323 329 35 35

                İkametgah Adresi

                Tel No

3-Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün

                Adı Soyadı

Osman DEMİR

                T.C. Kimlik No

593 ... .. ...

                İş Adresi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi……….

                Tel No

0 232 329 35 35

                İkametgah Adresi

                Tel No

4-Yayının İdare Merkezi Adresi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi……….

                Tel No

0232 329 35 35

                Faks no:

0232 329 89 88

5-Yayının Türü (Yaygın süreli, bölgesel süreli, yerel süreli)

Yaygın Süreli Yayın

6-Yayın aralığı (Günlük, haftalık, aylık, 3 aylık, yıllık gibi)

6 Aylık

7-Dili (Türkçe, İngilizce v.s.)

Türkçe ve İngilizce

8-İnternet veya e-mail adresi

http://

9-Gazete veya Derginin İçeriği

Bilimsel

10-Basım Yeri ve Tirajı

İzmir / 500

11-Yayın Tarihi

Ocak ve Temmuz aylarında

12-Basım Yeri Adresi

Karşıyaka Matbaa Sanayi Ticaret Anonim Şirketi,

Barbaros Mah. Evren Cad. Barbaros Sok. No:2

Karşıyaka, İZMİR

13-Basım Yeri Tel No

0 232 321 54 69

 

 

Basın Yasasının 7-9 maddeleri uyarınca yukarıda geçen bilgilerin doğruluğunu beyan ederim ..../ …/20….

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

         Osman DEMİR

 

 

              Yayın Sahibi

        Prof. Dr. …………..

 

 

KARŞIYAKA

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Basın Bürosu

                                                       Kayıt No :                                      .../.../20        

 

  

Zabıt Katibi

Cumhuriyet Savcısı

- Yayın Sahibine Ait Belgeler:

 • Nüfus Cüzdanı Onaylı (Noterden) Örneği veya Nüfus Kayıt Örneği
 • Nüfus Müdürlüğünden Alınacak Yerleşim Belgesi (İkametgah)
 • Adli Sicil Kaydı
 • Diploması (onaylı), en az ortaokul veya dengi okul çıkış belgesi
 • 2 adet Resim
 • Yayın sahibi 18 yaşından küçük veya kısıtlı ise kanuni temsilciliğe ait belge

- Sorumlu Yazı İşleri Müdürüne Ait Belgeler:

 • Nüfus Cüzdanı Onaylı (Noterden) Örneği veya Nüfus Kayıt Örneği
 • Nüfus Müdürlüğünden Alınacak Yerleşim Belgesi (İkametgah)
 • Diploması (onaylı), en az ortaokul veya dengi okul çıkış belgesi
 • 2 adet Resim
 • Adli sicil kaydı (evrak tarihinin 6 ayı geçmemiş olması gerekir)
 • T.C. Vatandaşı olmayanlar için karşılıklık belgesi
 • 3628 Sayılı Yasanın 2/g bendi uyarınca mal bildirimi (yeni tarihli)
 • Sorumlu müdürün TBMM üyesi olması durumunda, görevlendirme belgesi
 • Yayın şirket adına kayıtlı ise ticaret sicil gazetesi
 • Yayın dernek, vakıf, sendika adına ise tüzüğünün veya ana sözleşmesinin veya vakıf senedinin onaylı sureti.

- Yayın Kurulu Başkanına Ait Belgeler:

 • İkametgah senedi
 • Noter Onaylı Nüfus Cüzdan Sureti

- Diğer Belgeler:

 • Yönetim yeri adresini gösteren belge
 • Derginin çıkarılmasına ilişkin Üniversite Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararın onaylı kopyası (Kararda yayın sahibinin ve sorumlu yazı işleri müdürünün adı açık olarak belirtilecek)
 • Derginin Künye Sayfası (Künye sayfasında sahibi, yazı işleri müdürü ve yayının türü mutlaka belirtilecek
 • Üniversite Yönetim Kurulu Üyelerinin aşağıdaki örnekte verilen tablo şeklinde Adı Soyadı, Görev Ünvanı, İkametgah Adresi, Ev telefonu

Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı

Görev Ünvanı

İkametgah Adresi

Ev Telefonu

------------------------------

Şahıs Adına Çıkarılacak Dergiler İçin Gerekli Belgeler

- Yayın Sahibinin hazırlaması gereken belgeler: 

 1. Nüfus cüzdanı onaylı örneği veya nüfus kayıt örneği
 2. Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim belgesi 
 3. 3628 s.Yasanın 2/g bendi uyarınca mal bildirimi (Yeni tarihli) 
 4. Yayın sahibi 18 yaşından küçük veya kısıtlı ise kanuni temsilciliğe ait belge. 

 - Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün hazırlaması gereken Belgeler: 

 1. Nüfus cüzdanı onaylı örneği veya nüfus kayıt örneği 
 2. Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim belgesi 
 3. En az ortaöğretim veya dengi eğitim kurumu diploması veya çıkış belgesi onaylı sureti
 4. Adli sicil kaydı. (evrakın tarihinin 6 ayı geçmemesi gerekmektedir.) 
 5. T.C. vatandaşları olmayanlar için karşılıklılık belgesi. 
 6. 3628 s.Yasanın 2/g bendi uyarınca mal bildirimi (Yeni tarihli) 
 7. Sorumlu müdürün TBMM üyesi olması halinde, sorumlu müdürlüğün üstlenildiğine dair müdür yardımcısı tayin belgesi. 

 - Yönetim Yeri :Yönetim yeri adresi gösteren belge

--------------------------

Kurum Adına Çıkarılacak Dergiler İçin Gerekli Belgeler

- Yayın Sahibinin hazırlaması gereken belgeler: 

 1. Nüfus cüzdanı onaylı örneği veya nüfus kayıt örneği
 2. Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim belgesi 
 3. Yayın sahibi 18 yaşından küçük veya kısıtlı ise kanuni temsilciliğe ait belge. 

 - Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün hazırlaması gereken Belgeler: 

 1. Nüfus cüzdanı onaylı örneği veya nüfus kayıt örneği 
 2. Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim belgesi 
 3. En az ortaöğretim veya dengi eğitim kurumu diploması veya çıkış belgesi onaylı sureti
 4. Adli sicil kaydı. (evrakın tarihinin 6 ayı geçmemesi gerekmektedir.) 
 5. T.C. vatandaşları olmayanlar için karşılıklılık belgesi. 
 6. 3628 s.Yasanın 2/g bendi uyarınca mal bildirimi (Yeni tarihli) 
 7. Sorumlu müdürün TBMM üyesi olması halinde, sorumlu müdürlüğün üstlenildiğine dair müdür yardımcısı tayin belgesi. 

 - Yönetim Yeri :Yönetim yeri adresi gösteren belge

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Menüyü Kapat