Yayın Yönergesi

T.C.

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

YAYIN YÖNERGESİ

 24/04/2013 tarihli ve 2013/14 Madde No: 03 sayılı Senato Kararı

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

                Amaç ve Kapsam

                Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde ve bağlı birimlerinde yapılacak tüm yayınlarla, ders aracı niteliğindeki yayınlara başvuru,  içerik ve biçim bakımından bir standart getirilmesi ve bu yayınların basımı, Üniversite Yayın Komisyonunun oluşumu ve çalışması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

                 Dayanak

                 Madde 2 – (1) Bu Yönerge, 03.02.1984 tarihli 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Üniversiteler Yayın Yönetmeliği” ve 22.10.1984 tarihli 18533 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik" maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

                Tanımlar

                Madde 3 – (1) Bu Yönergede geçen;

  a)Birim Yayın Komitesi: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerde kurulan yayın komiteleri,

  b)Ders aracı: Ders kitabı, yardımcı ders kitabı ve ders notunu,

  c)(Değişik: 04.08.2015-2015/21 Senato) Döner Sermaye: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlük Birimi Döner Sermayesini,

  ç) Senato:  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Senatosunu,

  d) Üniversite:  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

  e) Yayın: Ders aracı niteliğindeki yayını,

                f) Yayın Komisyonu:  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yayın Komisyonunu,

                g)  Yönetim Kurulu:  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üniversite Yayın Komisyonu, Komisyonun Görevleri ve Alt Komisyonlar

 

              Yayın Komisyonu

              Madde 4-(1)(Değişik: 04.08.2015-2015/21 Senato) Yayın Komisyonu, Rektörün görevlendireceği kütüphaneden sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında, Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından seçilen iki öğretim üyesinden oluşur. Üyelerin izinli veya görevli olduğu dönemde görev yapmak üzere 2 (iki) yedek üye belirlenir. Yayın Komisyonu, üniversitenin tüm yayın etkinliklerini planlayıp düzenler ve Üniversiteler Yayın Yönetmeliği´nde kendisine verilen görevleri yerine getirir. Yayın Komisyonu kararları Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Yayın Komisyonuna seçilen üyelerin görev süreleri, 1(bir) yıldır. 

 

              Alt komisyonlar

              Madde 5– (1) Yayın Komisyonu, çalışma açısından öğretim elemanları ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personelininhizmetlerinden yararlanabilir. Gerek gördüğünde fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerde meslek gruplarına göre geçici alt komite ya da komisyonlar kurabilir. Yayın Komisyonu tarafından oluşturulan geçici alt komite ya da komisyonlar, yayınların teklifte belirtilen amacına ve bu Yönergeye uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda Yayın Komisyonuna görüş bildirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yayınlar, Yayın Başvurusu, Başvurunun İncelenmesi, Basım ve Satış

 

                Yayınlar

                Madde 6- (1)Yayınlar öncelik sırasına göre aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

                a) Birinci Grup Yayınlar: Ders aracı olarak kullanılan kitaplar ve yardımcı ders kitaplarıdır.

          a.1 Ders kitapları: Üniversitenin çeşitli birimlerinin eğitim-öğretim programlarında yer alan dersler için hazırlanmış yayınlardır. Bu kitapların adları, genel olarak ilişkili oldukları derslerin adlarıyla örtüşmelidir.

          a.2 Yardımcı ders kitapları: Eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerde kullanılmaya uygun, eğitim amacıyla hazırlanmış ve esas olarak literatürde mevcut bilgilerin aktarımını amaçlayan kitaplardır.

          a.3 Yardımcı kaynak kitaplar: Bunlar belirli bir dersin ilgili olduğu bilim dalı ya da akademik alanda yapılan araştırma niteliğindeki kitaplardır.

          a.4 e-dokümanlar (elektronik yayınlar) : Yukarıda adı geçen tüm kitap kategorilerinin elektronik ortamda hazırlanan, çoğaltılabilen ve yayınlanan sayısal ortam eserleri olarak hazırlanmış şekilleridir.

          a.5. Manyetik depolama üniteleri: Basılmış kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda okunabilmesi amacıyla CD, DVD, Flash Bellek ve benzeri şekillerde depolanmış şekli basılı kitaba ek olarak yayınlanabilir.

              b)  İkinci Grup Yayınlar: Bilimsel araştırma ve incelemeleri yansıtan dergi ya da periyodik yayınlardır.

              c) Üçüncü Grup Yayınlar: Kongre, sempozyum, çalıştay, panel türündeki bilimsel toplantıların bildirilerini içeren yayınlardır.

              ç) Dördüncü Grup Yayınlar: Toplumu ve üniversite kamuoyunu çeşitli konularda bilgilendirmek amacıyla hazırlanan akademik nitelikteki kitap, kitapçık, broşür ve benzeri yayınlardır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yayın Önerilerinin Hazırlanması ve Sunulması

 

               Madde 7- (1)Birinci grup yayınlara ilişkin esaslar:

               a)Eğitim öğretim programları esas alınmak suretiyle öğrencilerin bu gruba giren yayınlara ilişkin ihtiyacını karşılamak esastır.

                 b)Çeviri eserlerde telif yasası gereğince yazardan ya da yayın hakkına sahip kişi ve kurumdan yazılı yayım izni alınması ve bu izin belgesinin başvuru evraklarına eklenmesi gereklidir.

               c)Editörlü kitaplarda, basım ve dağıtım sırasındaki tüm ilişkiler editörlerle yürütülür. Kitabın sorumluluğu editörlerdedir. Ancak editör veya editörlerin, kitabın bölüm yazarlarından vekalet ve yetkilerini kabul eden imzalı birer belge alması zorunludur.

               ç)Yayın önerileri, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği´nin 6. maddesi çerçevesinde, EK-1 de verilen Başvuru Formu doldurularak Yayın Komisyonuna iletilir. Komisyon birinci grup yayınlar çerçevesinde yayınlanmak üzere kendisine iletilen yayınların önerildikleri kategoriye (a1, a2, a3, a4 veya a5) uygunlukları ve eğitim-öğretim amacıyla kullanılıp kullanılamayacakları konusunda akademik hakem görüşü isteyebilir. Komisyon, hakemlerin değerlendirmelerini de dikkate alarak yayın önerisini red / kabul eder veya düzeltme ister.

 

                Madde 8-(1)(Değişik: 04.08.2015-2015/21 Senato) İkinci grup yayınlara ilişkin esaslar:

        Üniversite orijinli her dergi teklifi, yayın ve telif esasları Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde hazırlanarak senatoya sunulur.

  •  

 

                Madde 9- (1)Üçüncü grup yayınlara ilişkin esaslar:

                  a)Bilimsel toplantının gerçekleştiği tarihten en geç altı ay sonra ilgili toplantının düzenleme kurulunca yayımlanması istenen tutanaklar veya bildiriler yayıma hazır olarak varsa birim yayın komitesine yok ise ilgili Dekanlık/Müdürlüğe sunulur.

                  b)İlgili birim yayın komitesinin olumlu görüş bildirdiği yayınlar, dekanlıklar ve müdürlükler tarafından uygun bulunan talepler, Yayın Komisyonuna iletilir.

 

                Madde 10-(1) Dördüncü grup yayınlara ilişkin esaslar:Bu grupta, Üniversite tarafından uygun bulunan yayınlar yer alır. Bunlar, esas olarak özel yayınlar olacağından, yazar veya yazarlar yayımlanmasını istedikleri eseri doğrudan Yayın Komisyonuna sunarlar. Yayın Komisyonu, yayımlaması istenen eseri, konuyla ilgili uzman bir hakeme inceletebilir. Yayın Komisyonu, hakemin görüşüne veya kendi değerlendirmesine göre eserin yayınlanmasını kabul veya red eder.

 

    BEŞİNCİ BÖLÜM

    Basım ve Satış

 

                  Madde 11-

                (1)(Değişik: 04.08.2015-2015/21 Senato)Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir yayının basımı ile ilgili giderler, o yayının satışından elde edilecek gelirler kaydedilmek kaydıyla bütçe olanakları ölçüsünde ve bu yönergenin 6. maddesindeki öncelik sırasına göreDönerSermayetarafından karşılanır. Bütçe olanaklarının yetersiz olduğu durumlarda giderlerin bir kısmı veya tamamı yazarlar, ya da sponsorlar tarafından karşılanabilir.

                (2)Basılması kabul edilen eserler için Yayın Komisyonu ile yazar/yazarlar veya editör/editörler arasında karşılıklı yükümlülükleri içeren resmî bir sözleşme imzalanır (EK-2). Resmi sözleşme imzalanmayan,  basılması uygun bulunan eserler üzerinde "İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yayınları" ibaresi bulunamaz.

                (3)Yazar; baskı süresince matbaa tarafından istenecek düzeltmeleri verilen süre içerisinde yapmak zorundadır.

                (4)Telifücreti, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği´nin 9. maddesi çerçevesinde, sadece bu Yönergenin 6. maddesinde belirtilen I. Grupa.1-a.5 kategorisindeki yayınlar için, eserin baskı miktarı dikkate alınarak hesaplanır ve Döner Sermaye tarafından ödenir, ya da yazara, istemi halindetelif ücreti karşılığında basılı kitap verilir.

                (5)Giderleri ne şekilde karşılanırsa karşılansın "İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yayınları" ifadesi taşıyan tüm yayınların telif ücreti, maliyeti, öğrenci satış fiyatı ve dışarıya satış fiyatı Yayın Komisyonunca belirlenir. Yayın Komisyonu’nun kararı Yönetim Kurulu´nun onayından sonra kesinleşir ve ilgili yazarlara iletilir.

                (6)Yayın Komisyonunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla basılması uygun görülen eserlerin yazarlarıyla bu Yönergeye ekli (EK-2) Yayın Sözleşme Formu çerçevesinde bir protokol imzalanır. Eserin basılmasından sonra, bu Yönergeye ekli (EK-3) Yayın Devir Formu ile yazarlar yayın haklarını devrederler. Basılan eserlerden 50 adedi yazarlarına ücretsiz olarak verilir.

                (7)Elektronik ortamda hazırlanan, çoğaltılabilen ve yayınlanan sayısal ortam eserlere ilişkin telif ücretleri, Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 9. maddesi çerçevesi dikkate alınarak hesaplanır ve ödenir.

                (8)Manyetik depolama ünitelerine ilişkin telif ödemesinde ise Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 9. maddesi çerçevesinde baskı miktarı dikkate alınarak hesaplanır ve ödenir.

 

                Madde 12-

                  (1)Baskısı tükenen ve değiştirme yapılmaksızın aynen basımı planlanan kitapların yazarı/yazarları veya editörü/editörleri tarafından tekrar basımı için Yayın Komisyonuna Dekanlık/Müdürlük aracılığıyla başvurulması gerekir.

                  (2)Değişiklik ve/veya ilave yapılarak tekrar basımı düşünülen yayınlar, yazar tarafından değişiklik yapıldıktan sonra, birim yayın komitesinin görüşü ile birlikte Dekanlık/Müdürlükler tarafından Yayın Komisyonuna bildirilir.

 

                Madde 13-

                  (1)(Değişik: 04.08.2015-2015/21 Senato)Basılan ve Birim Yayın Numarası almış bir eser, yeni bir satış düzenlemesi yapılmadığı takdirde, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde satışa sunulur ve ilgili döner sermayeye gelir kaydedilir. Üniversite yayınlarının başka bir yayınevi ya da şahıs tarafından satılması Yayın Komisyonunun izni ile mümkündür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

                Bilimsel sorumluluk ve yazım

                Madde 14 – (1)Yayımlanacak eserlerin bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir.       

                (2)Türkçe eserlerin yazımında Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Yazım Kılavuzu’nun son baskısı esas alınır.

                (3) İngilizce asıl veya İngilizce’ ye çeviri eserler için yabancı dilde çıkarılan yayınlarda editörlük yapan bir editörün onayı istenir.

 

                 Üniversite yayınları ibaresi

                 Madde 15 –

                   (1)Bu Yönerge kurallarına uygun olarak yayımlanmayan Türkçe ders kitapları vb. üzerine “ İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yayınları”ibaresi yazılamaz; İngilizce ders kitapları için ise ‘Izmir Kâtip Celebi University Publications’ ibaresi yazılamaz.

 

                Başvurusu reddedilen yayın

                Madde 16 –

                (1) Üniversite yayını olarak bastırılması için başvurulmuş olan fakat Üniversite tarafından bastırılamayacağı Yönetim Kurulunca karara bağlanan yayınların, yazarları tarafından diğer yayınevleri kanalıyla bastırma hakları saklıdır.

                (2)Yayınlanması uygun görülmeyen eserlerin birer kopyası Üniversitede tutulur, diğer kopyaları başvuru sahibine geri verilir.

 

                Hakemlere ödenecek ücret

                Madde 17 –

                (1)Yayın Komisyonuna sunulan yayınların değerlendirilmesi aşamasında görüşü alınmak üzere bilimsel hakemler seçilmişse, bu kişilere Yayın Komisyonunun her yıl için belirleyeceği miktarda bir ücret varsa Döner Sermaye tarafından ödenir.

          

                Etik İlkeler

                Madde 18-

                (1)Yayın Komisyonu, TÜBİTAK Araştırma Ve Yayın Etiği Kurulu´nun bir çalışmanın hazırlanma ve yayımlanma aşamasında etiğe aykırı kabul edilecek davranış tanımlarını benimsemiştir. Etik ihlaller İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi uyarınca değerlendirilir.

 

               Yürürlük

               Madde 19 –(1)Bu yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

               Yürütme

               Madde 20 –(1)Bu yönerge hükümleri İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 

Menüyü Kapat