Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik

(Resmi Gazete Tarihi: 22.10.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18553)

 

Madde 1. Üniversiteler ile bunları bağlı birimlerde yapılacak 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 11. Maddesinin (b) fıkrasının 3. Bendi ve 3 Şubat 1984 gün ve 18301 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanmış "Üniversiteler Yayın Yönetmeliği"nin 1. Maddesine göre ders aracı olarak kullanılan kitaplar, teksirler ve yardımcı ders kitapları dışındaki yayınlar bu yönetmelik hükümlerine tabidir.


Dergi Esasları
 

Madde 2. Üniversitelerde Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ve diğer araştırma kuruluşlarınca eğitim ve araştırma çalışmalarına paralel dallarda belli bir bilimsel seviyede olan Türkçe ve yabancı dilde orijinal makaleler, tarama yazılar ve kısa bildiriler Üniversite Dergisinde yayınlanır.
Üniversite Dergisinde Basılabilecek Yazılar


Madde 3. 2. Maddede tanımlanan alanlarda olmak üzere, Orijinal Makaleler: orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıttıran makaleler, Tarama Yazıları: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayarak, konuyu bugünkü bilgi düzeyinde özetleyen bir değerlendirme yapan bulguları karşılaştırarak eleştiren yazılar, Kısa Bildiriler: Yapılan bir araştırmanın önemli bulgularını açıklayan yeni bir yöntem veya teknik tanımlayan yazılardır. Sadece Üniversite dergisinde basılabilir çok önemli bilimsel yazılar çeviri yazı olarak Üniversite dergisinde basılabilir.


Üniversite Dergisine Yazı Kabul Esasları


Madde 4. Üniversite dergisine kabul edilecek yazıların hazırlanmasında, baskı esasında düzeltmelerin yapılmasında uyulacak hususlarda Üniversitelerin yetkili kurullarında belirlenecek esaslara uyulması gereklidir.


Telif Hakkı


Madde 5. Üniversite ve Fakülte dergilerinde yayınlanan yazılara Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 7. Maddesinde ders kitabı ve teksirler için öngörülmüş olan telif hakkı ödenir.
Telif haklarının hesaplanmasında satır içlerinde yer alan formüllerin her santimetresi iki kelime, satır aralarında yer alan formüllerin de her santimetresi 4 kelime olarak sayılır.


Bülten Esasları


Madde 6. Bilim ve Mühendislik alanında, üniversite elemanları veya diğer Türk ve yabancı kuruluşların elemanlarının orijinal araştırma çalışmaları Üniversite Bülteninde yayınlanır. Yayınlanacak makalelerin teorik, deneysel veya her ikisini kapsaması ve yüksek seviyede orijinal araştırmaları içermesi gerekir.
 

Üniversite Bülteninde Basılabilecek Yazılar
 

Madde 7. Üniversite Bülteninde sadece daha önce yayınlanmamış orijinal yazılar kabul edilir ve yazarlar gönderdikleri ve kabul edilen yazıları başka yerde yayınlamamayı taahhüt ederler.
Bültenin dili İngilizce'dir, fakat Almanca ve Fransızca yazılar da yayınlanabilir. Üniversite Bülteninde basılabilecek yazıların hazırlanmasında ve ilgili diğer hususlarda Üniversite yetkili kurullarınca belirlenecek esasları uyulması gereklidir.


Telif Hakkı


Madde 8. Üniversite Bülteninde yayınlanan yazılar için Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 7. Maddesine göre yazara ödeme yapılır.


Bilimsel Araştırma ve İncelemeler
 

Madde 9. Üniversitenin çeşitli birimlerinde yapılan bilimsel incelemeler ve araştırmaların sonuçları ayrı yayın şeklinde basılabilirler. Bunlarla ilgili esaslar Üniversitelerin yetkili kurullarınca belirlenir. Bu yayınların yazarlarına Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 7. Maddesine göre telif hakkı ödenir.
 

Doktora Tezleri
 

Madde 10. Üniversitelerde yayınlanacak doktora tezlerinin hazırlanması ve basımında uyulacak esaslar Üniversitelerin yetkili kurullarınca kararlaştırılır. Doktora tezleri için yazarlara herhangi bir telif hakkı ödenmez.
Fakülte Dergisi


Madde 11. Üniversite Senatolarının kararı ile fakülteler ayrı dergi çıkarabilirler ve eskiden çıkmakta olan dergilerin yayımına devam edebilirler. Bu dergilerin yayım ve telif esasları bu yönetmeliğin diğer maddelerine tabidir.


Madde 12. Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 13. Bu Yönetmelik hükümlerini Üniversite Rektörleri yürütür.

Menüyü Kapat